ĐĂC QUYỀN VIP .

11-11-2022

ĐĂC QUYỀN VIP 

Các Chủ công thân mến!

Trong Vạn Giới Ma Thần, khi trở thành VIP thì các chủ công sẽ có được nhiều lợi thế trong hành trình trở thành nhà huấn luyện tài ba. Đặc biệt, những đặc quyền hấp dẫn cùng phúc lợi từ VIP sẽ giúp nhà Chủ công dễ dàng trải nghiệm các tính năng thú vị, tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức. Hãy cùng Đắc Kỷ xem qua các đặc quyền VIP nhé!

Cấp VIP

Số Vàng nạp tối thiểu

(Không tính KM)

Quà đặc quyền VIP

0

0

Lượt mua chiến đấu nhanh 3 lần|Thí Luyện Tháp có thể mua 3 lần|Lượt làm mới Thương Nhân Thần Bí 100 lần

1

60

Thời Trang Quà VIP1 được tăng thêm 10% lợi ích treo máy|Thời gian lợi ích treo máy offline +2 h|Điểm Kim thêm Xu+20% |Giới hạn số lượng Túi Tướng +25 |Lượt mua PB Ngày 1 lần|Thể Lực Đình Viện được reset 1 lần|Sở Huấn Luyện tăng tốc mỗi ngày 3 lần

2

300

Vé Chiêu Mộ Cao ở Tiệm V.Phẩm mua khuyến mãi giảm 90%|Mở Đoạt Bảo Quay Tiếp x15|Thời trang Quà VIP2  được tăng thêm 5% lợi ích treo máy|Thời gian lợi ích treo máy offline +3h|Giới hạn số lượng Túi Tướng +50 |Lượt mua PB Ngày 1 lần|Thể Lực Đình Viện được reset 2 lần|Sở Huấn Luyện tăng tốc mỗi ngày 6 lần

3

1000

Mở Chiêu Tướng Tích Điểm|Thời trang Quà VIP3 được tăng thêm 5% lợi ích treo máy| Mở tăng tốc Quay May Mắn|Thời gian lợi ích treo máy offline +4 h|Điểm Kim thêm Xu+40% |Giới hạn số lượng Túi Tướng +75 |Lượt mua PB Ngày 2 lần|Thể Lực Đình Viện được reset 3 lần|Sở Huấn Luyện tăng tốc mỗi ngày 9 lần

4

2000

Thời trang Quà VIP4 được tăng thêm 10% lợi ích treo máy|Thời gian lợi ích treo máy offline +5 h|Điểm Kim thêm Xu+60% |Giới hạn số lượng Túi Tướng +100 |Lượt mua PB Ngày 2 lần|Thể Lực Đình Viện được reset 4 lần|Sở Huấn Luyện tăng tốc mỗi ngày 12 lần

5

5000

Thời trang Quà VIP5 được tăng thêm 10% lợi ích treo máy|Thời gian lợi ích treo máy offline +6 h|Điểm Kim thêm Xu+80% |Giới hạn số lượng Túi Tướng +125 |Lượt mua PB Ngày 3 lần|Thể Lực Đình Viện được reset 5 lần|Sở Huấn Luyện tăng tốc mỗi ngày 15 lần

6

10000

Thời trang Quà VIP6 được tăng thêm 10% lợi ích treo máy|Thời gian lợi ích treo máy offline +8 h|Điểm Kim thêm Xu+100% |Giới hạn số lượng Túi Tướng +150 |Lượt mua PB Ngày 3 lần|Thể Lực Đình Viện được reset 6 lần|Đình Viện ban thưởng Vàng cho phi tử mỗi ngày 1 lần|Sở Huấn Luyện tăng tốc mỗi ngày 18 lần

7

15000

Thời Trang Quà VIP7 được tăng thêm 10% lợi ích treo máy|Thời gian lợi ích treo máy offline +10 h|Điểm Kim thêm Xu+120% |Giới hạn số lượng Túi Tướng +175 |Lượt mua PB Ngày 4 lần|Thể Lực Đình Viện được reset 7 lần|Đình Viện ban thưởng Vàng cho phi tử mỗi ngày 2 lần|Sở Huấn Luyện tăng tốc mỗi ngày 21 lần

8

20000

Thời Trang Quà VIP8 được tăng thêm 10% lợi ích treo máy|Thời gian lợi ích treo máy offline +12 h|Điểm Kim thêm Xu+140% |Giới hạn số lượng Túi Tướng +200 |Lượt mua PB Ngày 4 lần|Thể Lực Đình Viện được reset 8 lần|Đình Viện ban thưởng Vàng cho phi tử mỗi ngày 3 lần|Sở Huấn Luyện tăng tốc mỗi ngày 24 lần

9

30000

Thời Trang Quà VIP9 được tăng thêm 10% lợi ích treo máy|Thời gian lợi ích treo máy offline +14 h|Điểm Kim thêm Xu+160% |Giới hạn số lượng Túi Tướng +230 |Lượt mua PB Ngày 5 lần|Thể Lực Đình Viện được reset 9 lần|Đình Viện ban thưởng Vàng cho phi tử mỗi ngày 4 lần|Sở Huấn Luyện tăng tốc mỗi ngày 27 lần

10

50000

Thời Trang Quà VIP10 được tăng thêm 10% lợi ích treo máy|Thời gian lợi ích treo máy offline +16 h|Điểm Kim thêm Xu+180% |Giới hạn số lượng Túi Tướng +260 |Lượt mua PB Ngày 5 lần|Thể Lực Đình Viện được reset 10 lần|Đình Viện ban thưởng Vàng cho phi tử mỗi ngày 5 lần|Sở Huấn Luyện tăng tốc mỗi ngày 30 lần

11

100000

Thời Trang Quà VIP11 được tăng thêm 10% lợi ích treo máy|Thời gian lợi ích treo máy offline +18 h|Điểm Kim thêm Xu+200% |Giới hạn số lượng Túi Tướng +290 |Lượt mua PB Ngày 6 lần|Thể Lực Đình Viện được reset 11 lần|Đình Viện ban thưởng Vàng cho phi tử mỗi ngày 6 lần|Sở Huấn Luyện tăng tốc mỗi ngày 33 lần

12

150000

Thời Trang Quà VIP12 được tăng thêm 10% lợi ích treo máy|Thời gian lợi ích treo máy offline +20 h|Điểm Kim thêm Xu+230% |Giới hạn số lượng Túi Tướng +320 |Lượt mua PB Ngày 6 lần|Thể Lực Đình Viện được reset 12 lần|Đình Viện ban thưởng Vàng cho phi tử mỗi ngày 7 lần|Sở Huấn Luyện tăng tốc mỗi ngày 36 lần

13

300000

Thời Trang Quà VIP13 được tăng thêm 10% lợi ích treo máy|Thời gian lợi ích treo máy offline +22 h|Điểm Kim thêm Xu+260% |Giới hạn số lượng Túi Tướng +350 |Lượt mua PB Ngày 7 lần|Thể Lực Đình Viện được reset 13 lần|Đình Viện ban thưởng Vàng cho phi tử mỗi ngày 8 lần|Sở Huấn Luyện tăng tốc mỗi ngày 39 lần

14

500000

Thời Trang Quà VIP14 được tăng thêm 10% lợi ích treo máy|Thời gian lợi ích treo máy offline +24 h|Điểm Kim thêm Xu+290% |Giới hạn số lượng Túi Tướng +380 |Lượt mua PB Ngày 7 lần|Thể Lực Đình Viện được reset 14 lần|Đình Viện ban thưởng Vàng cho phi tử mỗi ngày 9 lần|Sở Huấn Luyện tăng tốc mỗi ngày 42 lần

15

800000

Thời Trang Quà VIP15 được tăng thêm 10% lợi ích treo máy|Thời gian lợi ích treo máy offline +26 h|Điểm Kim thêm Xu+320% |Giới hạn số lượng Túi Tướng +410 |Lượt mua PB Ngày 8 lần|Thể Lực Đình Viện được reset 15 lần|Đình Viện ban thưởng Vàng cho phi tử mỗi ngày 10 lần|Sở Huấn Luyện tăng tốc mỗi ngày 45 lần

16

1200000

Thời Trang Quà VIP16 được tăng thêm 10% lợi ích treo máy|Thời gian lợi ích treo máy offline +30 h|Điểm Kim thêm Xu+350% |Giới hạn số lượng Túi Tướng +440 |Lượt mua PB Ngày 8 lần|Thể Lực Đình Viện được reset 16 lần|Đình Viện ban thưởng Vàng cho phi tử mỗi ngày 11 lần|Sở Huấn Luyện tăng tốc mỗi ngày 48 lần

17

1600000

Thời Trang Quà VIP17 được tăng thêm 10% lợi ích treo máy|Thời gian lợi ích treo máy offline +34 h|Điểm Kim thêm Xu+380% |Giới hạn số lượng Túi Tướng +470 |Lượt mua PB Ngày 9 lần|Thể Lực Đình Viện được reset 17 lần|Đình Viện ban thưởng Vàng cho phi tử mỗi ngày 12 lần|Sở Huấn Luyện tăng tốc mỗi ngày 51 lần

18

2000000

Thời Trang Quà VIP18 được tăng thêm 10% lợi ích treo máy|Thời gian lợi ích treo máy offline +38 h|Điểm Kim thêm Xu+410% |Giới hạn số lượng Túi Tướng +500 |Lượt mua PB Ngày 9 lần|Thể Lực Đình Viện được reset 18 lần|Đình Viện ban thưởng Vàng cho phi tử mỗi ngày 13 lần|Sở Huấn Luyện tăng tốc mỗi ngày 54 lần